Què és
MATH TUTORING?

MATH TUTORING és un programa de suport educatiu en matemàtiques que té com a objectiu que  tots els infants finalitzin l’educació primària havent adquirit les  competències matemàtiques bàsiques.

Per aconseguir-ho, uneix dues propostes que s’han mostrat efectives per fer front a les dificultats d’aprenentatge: el treball mitjançant sessions de tutoria en petit grup i un enfocament didàctic motivador per als infants.

MATH TUTORING es dirigeix especialment a l’alumnat en situació de vulnerabilitat social i econòmica, perquè és aquell que presenta resultats acadèmics més baixos i té més dificultats per accedir a recursos de suport educatiu fora de l’escola.

MATH TUTORING

Per què és necessari?

Les matemàtiques són considerades una de les competències bàsiques o clau de l’educació, ja que permeten a les persones comprendre el seu entorn, desenvolupar-s’hi de manera autònoma i prendre decisions. 

Però malgrat la seva innegable importància i utilitat, els darrers cursos hem viscut una davallada continuada dels resultats en matemàtiques en les proves de competències bàsiques, tant a 6è de primària com a 4t d’ESO. Avui dia, un 38% de l’alumnat finalitza l’educació primària amb un nivell baix o mitjà baix de matemàtiques, i aquesta xifra s’enfila fins al 50% en el cas de l’alumnat en situació de vulnerabilitat.


Com a societat no ens podem permetre que tants nens i nenes tinguin un nivell insuficient de competència matemàtica, perquè això condiciona  tant la imatge que tenen d’ells mateixos i de les seves possibilitats d’aprendre (no serveixo per a les matemàtiques, són massa difícils per mi) com la seva trajectòria educativa, afavorint l’abandonament escolar prematur o provocant que evitin estudis relacionats amb l’àmbit científic-tecnològic que sovint estan més ben remunerats.

Per tant, és necessari activar mesures per revertir aquesta tendència i evitar que es cronifiqui, complementant la tasca de l’escola amb programes de suport educatiu que s’hagin demostrat efectius per reduir les desigualtats educatives.

En matemàtiques, calen programes dirigits de manera específica al treball de les competències bàsiques, amb capacitat d’adaptar-se a les diferents particularitats i amb una proposta engrescadora que retorni a l’infant la confiança en les seves capacitats.

El valor de les
matemàtiques

Les matemàtiques són una competència clau per a la continuïtat educativa i la vida

Suport educatiu efectiu

Les tutories extraescolars s'ha demostrat que són efectives per accelerar els aprenentatges, però molts infants no hi tenen accés.

Nivell baix en matemàtiques

1 de cada 3 infants té un nivell baix o mitjà baix en matemàtiques quan acaba la primària i el nombre augmenta cada curs.

MATH TUTORING

Principals
característiques

PLAY Reprodueix vídeo
Objectiu

Augmentar el nivell competencial matemàtic de cada infant.

Destinataris

Alumnat de 6è de primària amb situacions de vulnerabilitat econòmica i dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques.

Referents

Tutors i tutores titulades i amb formació específica en el programa.

Format

Espai: centre educatiu
Dosis: 1,5h setmanals, amb un total de 16 sessions (24h totals).
Ràtio: 1×3 (1 tutor o tutora per cada 3 alumnes)

Metodologia

Acompanyament de l’aprenentatge a través de la tutorització i una proposta de contingut matemàtic de qualitat que cerca l’equilibri entre la motivació i la pràctica matemàtica.

MATH TUTORING

La persona tutora

El tutor o tutora de MATH TUTORING és l’impulsor de l’aprenentatge dels infants,
exercint 3 funcions essencials:

PLAY Reprodueix vídeo

Què ha motivat a les persones tutores de MATH TUTORING a formar part del programa?

PLAY Reprodueix vídeo

Quin és el rol del tutor en el procés d’aprenentatge?

MATH TUTORING

Com és una sessió?

PLAY Reprodueix vídeo

Com és una sessió de MATH TUTORING?

PLAY Reprodueix vídeo

Quines eines manipulatives i digitals s’utilitzen en les sessions de MATH TUTORING?

PLAY Reprodueix vídeo

MATH TUTORING

Seguiment i avaluació

MATH TUTORING forma part del projecte “Suport Educatiu. Acompanyament per Accelerar Oportunitats que té per finalitat que tots els infants i adolescents estiguin tan ben equipats com sigui possible per tenir trajectòries educatives d’èxit, siguin quines siguin les seves condicions de partida.

Per a fer-ho, el projecte “Suport Educatiu” impulsa tres programes de suport educatiu durant el curs 2022-2023, entre ells, MATH TUTORING, acompanyats d’una avaluació rigorosa mitjançant la recollida de dades quantitatives i qualitatives a l’inici, durant i a la seva finalització.

El procés de recerca té com  a objectiu de comprovar l’efectivitat de MATH TUTORING i implementar-hi millores perquè pugui ser extensible arreu del territori dins una política pública de suport educatiu.